Úvod do kosmologie andské tradice

ZÁKLADY UČENÍ ANDSKÉ TRADICE

 Zcela unikátní sedmidenní kurz určený pro ženy i muže, ve kterém Roberto Sarti (20 let zkušeností s andskou tradicí, vedoucí asociace Tawantin) předá za pomoci Lucie Chayi (překladatelka knih Kurandera a Hadí žena do češtiny) uceleným způsobem Základy učení andské tradice. Do kurzu vložil nejdůležitější části andské tradice, které získal v posledních 20 letech práce s ní. Kosmovize a filosofie andského světa je zcela odlišná od kosmovize a filosofie světa západního. Tím, že Roberto a Lucie jsou příslušníky světa západního, dokáží předat základy učení andské tradice i s kulturním překladem, který je pro hluboké pochopení a integraci tradice nezbytný. Jak se ostatně ukázalo při předchozích návštěvách mistrů komunity Q‘Ero s nejvyšším stupněm zasvěcení.  Kulturní překlad je nezbytný proto, aby se v rámci předání některé kamínky mozaiky neztratily. Jen tak dokáže učenec skutečně navázat mystickou komunikaci s duchy přírody a svými spojenci.

V případě otevření 2-3 leté Školy andské tradice, bude tento kurz uznán jako 1. blok školy.  

Tradiční andské učení, které sdílíme v našich seminářích, je souborem jednoduchých energetických technik a postupů pocházejících od starověké andské civilizace, které mají pro člověka přínos na psychické, fyzické i duchovní úrovni. Tento přínos lze snadno odpozorovat v dobrém pocitu, který začne člověk vnímat ve vztahu k sobě i k ostatním. Přináší dobrý pocit na fyzickém těle i významný duchovní růst. Žijeme ve světě, kde nám velmi často hrozí rozhozený životní styl a ztráta vnitřní harmonie. Až příliš často v sobě cítíme různé bloky a rezistence a uzavíráme se před okolní realitou do sebe. Dělá nám problém pochopit a přijmout sebe sama i lidi kolem nás. Někdy máme pocit neschopnosti reagovat na výzvy, které před nás každodenní život klade – ať už je to fyzická únava, stres, úzkost, starosti, problémy v zaměstnání, vztahové problémy a nemoci.

Všechny techniky andské tradice nám umožňují se všem těmto výzvám postavit  a pomáhají nám v tom, abychom byli schopni vyjádřit a využít maximum svého potenciálu, což se jinak mnoha lidem v běžném životě nedaří. Všechny techniky andské tradice jsou založeny na využití energie, ať už té vlastní, nebo té, která nás obklopuje, se zvláštním zřetelem na oživení hlubokého kontaktu s přírodou a navázání mystické komunikace s duchy přírody. Toto učení je založeno na osvojování si technik hýbání energií a získání schopnosti směrovat ji bez velkých energetických ztrát tam, kam chceme, abychom mohli žít šťastný život a dovést to, čemu se věnujeme k dokonalosti. Tradiční andské učení, které předáváme v rámci kurzu, je rozděleno do tří "částí".

Phaña znamená v kečuánštině „pravá strana“ a je tou částí učení andské tradice, která se zabývá vztahem mezi osobní energetickou bublinou a vnější realitou v rovině mystické i racionální. V mystické v tom smyslu, že se zabývá vztahem k realitě tak, že překračuje symbolické a rituální systémy a kontaktuje metafyzickou realitu přímo a bez prostředníků; v racionální rovině v tom smyslu, že jednotlivé techniky a jejich účinky zlepšují a uspořádávají intelektuální faktory a zároveň vytvářejí harmonicky strukturovaný, uspořádaný přístup k samotné realitě.

Chaupy znamená v kečuánštině centrální neboli spojovací část a je tou částí učení andské tradice, která se zabývá sociálními vztahy a zkoumáním osobní historie od narození do smrti.  Sestava předávaných energetických technik se používá k tomu, abychom se naučili funkčním způsobem ovládat a řídit svoji energii ve vztahu k sobě a  pro navazování  harmonických vztahů s ostatními. To je část tradice, která rozvíjí munay, tedy sílu lásky spojené se záměrem.

Lloque, v kečuánštině levá strana, je považována za magickou a praktickou část učení andské tradice, protože si klade za cíl navázání spojení s  metafyzickou realitou se záměrem změnit ve svůj prospěch konkrétní realitu každodenního života s využitím znalosti spojenců a jejich pomoci. Z energetického hlediska pracuje uvnitř fyzického těla jednotlivce a je nejsilněji šamanskou součástí andské tradice.

 

PROGRAM KURZU

Pondělí 24.2.2020

Úvodní večer

Úterý 25.2. a středa 26.2.2020

Phaña - Pravostranná práce (16 hod)

Andská kosmovize: jak vidí andská tradice vesmír

Semínko Inků: původní ctnost

osobní moc: co to je a jak ji můžeme používat

l’ayni : koncept vzájemnosti

il samy: jemná energie

la jucha: těžká energie

il poqpo: osobní energetická bublina

saminchakui: technika získávání jemné energie z vesmíru pro vyčištění vlastního energetického pole

saiwachaqui: technika tvorby sloupu živoucí energie pro dosycení a vyživení vlastního energetického pole

juchamijuy technika “jedení” a “trávení” těžké energie

karpay ayni výměna zasvěcení a přenos síly

7 úrovní vývojové řady: cesta a rozvoj vědomí podle andské tradice

misha a khuya: nástroj energetické práce osob praktikujících andskou tradici, jeho tvorba s použitím silových předmětů

limpia: technika “čištění” osobní bubliny s použitím mishynapojení

mishachakui: napojení na spirituální andskou linii skrze mishu mistra

yanantin e masintin: zlepšení vztahů prostřednictvím energetické zkušenosti s mužsko-ženským principem.

ayllu saiwachakuy

 

Čtvrtek 27.2. a pátek 28.2.2020

Chaupy  - práce s centrální částí (16 hod)

tukuy munaynioch: ucelená práce na získání osobní síly

il chumpy paqo: mistr tkaní pásků a “léčitel”

ñawy kichay e chumpy away: technika otevírání “očí vnímání” a  “tkaní energetických pásků”, pradávný iniciační rituál chumpy paqo,  osoby praktikující střední část učení andské tradice

japu e ranty: další hlubší rozvoj spojení stejného a doplňkového charakteru yanantin e masintin

taqe: saiwa taqe e poqpo taqe: technika tvorby energetického sloupu a energetické bubliny

munay muyu: silový kruh – tvorba skupinového energetického prstence

wachay: technika znovuzrození – energetický průzkum naší minulosti až do okamžiku početí

wañuy: technika smrti – energetický průzkum konce naší cesty v tomto životě

yanantin, masintin, tawantin: hra vztahů stejného a doplňkového charakteru, které přinášejí celistvost

tawantin: technika celistvosti – mandalová tvorba kolektivní energie a uspořádané vztahy s energií „Se“

ayllupoqpo saiwachakuy: tvorba kolektivní bubliny

 

Sobota 29.2. a neděle 1.3.2020

Lloque – pravostranný program (16 hod)

 Yanàpaq: Spojenci, naši pomocníci v této realitě: kdo jsou a jak je možné se s nimi setkávat.

Qaway: schopnost “vidět” realitu v její ucelenosti, rozpoznání reality, aby bylo možné ji naplno prožívat a vyloučit ze svého života neharmonické postoje, způsoby chování a vztahy. Jasnovidectví v pojetí tradice

Rimay : mluvit s využitím síly. Získání schopnosti mluvit rozhodně a sebevědomě k jiným lidem/publiku. Vhodné především pro ty, kdo potřebují získat jistotu projevu jako jeden z nástrojů své síly. Tvorba energie prostřednictvím slov.

Kanay : schopnost být sám/sama sebou v oblasti citové , vztahové, pracovní. Manifestace své vlastní esence.

Munay : schopnost lásky spojené s vůlí. Vědomé prožívání lásky bez toho, že ji jen pasivně přijímáme. Užitečný nástroj řízení osobních i pracovních vztahů. Jak vytvářet lásku se záměrem.

Tusuy : tanec se spojenci. Používání těla k integraci spojenců do sebe. Obzvláště užitečná technika pro vstup do kontaktu se svojí fyzickou částí.

Atiy e Tarpuy: práce se spojenci. Vstup do kontaktu s nejzákladnější podstatou života. Procítění života, který proudí v našem nitru a jeho transformace v celistvý dar.

Mallki: Strom. Tvorba vlastního “axis mundi”, vstup do kontaktu se sebou jako s místem spojení mezi nebem a zemí. Znovunavázání vztahu s vlastními předky.

Kanchis poqpo: 7 energetických bublin, zjištění, z čeho se naše osobní bublina skládá a její využití ve složitých životních situacích.

Tawantin: spojenectví 4 faktorů celistvosti. Prozkoumání naší nejniternější části v jejích aspektech souvisejících s impulzy, emocemi, city a intelektem a jejich vzájemné propojení Amaru: hadí síla, síla anakondy. Spojení s mocí divoké síly přírody a transformace reality.

Kurz vede:

Roberto Sarti je psycho-energetický poradce. Narodil se v Římě v r. 1966 a po řadě zkušeností s křesťanstvím a hinduismem potkává v r.1997 dona Juana Nuñeze del Prado, mistra 4. stupně andské tradice, stává se jeho žákem a získává od něj zasvěcení. V letech 2000-2016 získává řadu zasvěcení od dalších mistrů andské tradice, jimiž byli: Mariano Apaza, don Umberto Sonqo, doña Bernardina, don Juan Apaza, don Francisco Apaza, don Lorenzo Apaza e don Martin Quispe. Všichni byli mistry 4. stupně domorodé komunity Q’Ero z oblasti Cuzco, která uchovala učení incké tradice v ucelené formě. Napsal knihu Semínko Inků s předmluvou Juana Nuñeze del Prado” s cílem podělit se o to, co obdržel od svých mistrů. Vydal také DVD s názvem “Potomci Pachamamy”. Od r. 2003 je zodpovědný za aktivity Kulturní asociace Tawantin v Itálii, přednáší a pořádá kurzy, kde předává Učení andské tradice a jejích energetických technik. Organizuje energetické cesty do Peru, na posvátná místa Inků. Díky své dvacetileté zkušenosti s andskou tradicí, která je koncepčně zcela odlišná od filozofií západního světa,  dokáže její učení andské tradice jedinečným a srozumitelným způsobem přenést do „západštiny“.

 

Lucie Chaya – je novinářka, překladatelka a lektorka seminářů Moderní kurandera 1, 2 a 3, které jsou zaměřené na kultivaci ženské síly. Pořádá poutní cesty na posvátná místa Sardinie.  V r. 2011 přinesla do Čech tradici andského učení prostřednictvím svých překladů knih H.H. Mamaniho – Kurandera a Hadí žena, které se staly bestsellery. Absolvovala s Mamanim cestu do Peru i jeho výcvik pro ženy a výcvik v peruánské masáži Qhaqoy. Je mostem mezi tradicemi. Do Čech přivezla kromě Mamaniho v minulých letech také nejvyšší šamany domorodé andské komunity Q’Ero, kteří jsou považováni za přímé potomky Inků a strážce jejich odkazu. Absolventi kurzů, které organizuje již ví, že přiváží do Čech a zprostředkovává vždy nejvyšší možnou kvalitu. Kurz bude osobně překládat.

Lucie Chaya očima absolventek kurzů Moderní kurandera: VIDEO

 

Termín: pondělí 24.2. - neděle 1.3. 2020

Místo konání: Centrum osobního rozvoje SKALKA 22, Skalka u Doks 22, 472 01 Doksy

http://www.skalka22.cz/

Kurzovné v Kč: 11.900,- Kč

Kurzovné v eurech: 495EUR

Poplatek za stravu a ubytování (plná penze): 4280,- Kč za osobu a pobyt.

Poplatek za stravu a ubytování (plná penze) v EUR: 178EUR za osobu a pobyt.

Ubytování ve 2 - 4 lůžkových pokojích. Pokoje mohou být i společné pro muže a ženy.

Celková cena kurzu se skládá z kurzovného a poplatku za stravu a ubytování.

Čeká na nás výtečná domácí vegetariánská popř. veganská strava.

Po vyplnění závazné přihlášky (viz přihlašovací formulář) obdržíš informace k uhrazení nevratné zálohy 3500,- Kč/ 146EUR na bankovní účet  a potvrzení o rezervaci místa. Doplatek za kurzovné a platba za stravu a ubytování se hradí na místě hotově. Počet míst je omezen kapacitou ubytování.

Registrací souhlasíš se Smluvními podmínkami.

Do poznámky:

  • speciální požadavky na stravu
  • případný požadavek na spolubydlící
  • pole poznámky není určeno ke korespondenci, k tomuto účelu využijte email mojí asistentky Markéty ( marketa@luciechaya.cz )

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktuj moji asistentku Markétu Královou – tel. 603734969 nebo piš na marketa@luciechaya.cz

Těším se na společné dobrodružství! 

Lucie Chaya

Registrační formulář

Pohlaví

Tento seminář je skvělou přípravou na naši další Expedici do Peru, která se uskuteční na přelomu července a srpna 2020.

Video k loňskému semináři:

 

Seminář kosmologie andské tradice je skvělou přípravou na

EXPEDICI DO PERU

kterou budeme pořádat na přelomu července a srpna 2020. Vlevo je možné shlédnout video k programu Expedice 2019.

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE

Jsem vděčná, že jsem se před rokem zúčastnila. Informace a nástroje, které nám byly zde předány používám téměř denně. Je skvělé, jak málo stačí..., prostě je to jednoduché a funguje to okamžitě. I fyzicky cítím toky energie. Posouvám se ve vývoji, vnímám věci jinak - v širších souvislostech a nastavuji své hranice. Takže děkuji 💜 za tento poklad! DĚKUJI!!! 😊

Petra Kottová

Před rokem vše začalo "semínkem" zvědavosti, o čem že to Andská tradice vlastně je :) Byl to však opravdový "ZAČÁTEK ".Týden strávený s Robertem a Lucií se dotkl mé duše svojí OPRAVDOVOSTÍ s takovou silou, že nešel zastavit tok emocí při samém závěru týdne.Roberto dokázal vysvětlit andské učení s nábojem jednoduchosti a vše protknout praktikováním energetických cvičení .Všem nesmírně doporučuji !

Markéta Stružinská

Z celé své duše doporučuji. Pro mě osobně to bylo jedno ze zásadních setkání mého života 🙏 Poznání jiných hloubek - vzájemnosti, energií, komunikace se sebou a vším okolo, Lásky, Přírody, Země, vztahů .. . Velmi ucelený kurz. Úžasná krásně uchopitelná teorie propojená s praktikováním toho všeho. A to vše v čisté jednoduchosti. Tak pokud to někoho z vás volá .. 🙂

Petra Zálešáková

Úžasné propojení s Matkou Zemí, vodou, větrem, sluncem. V mém životě je cítím každý den, každý den jsem jejich součástí a propojuji se s nimi, pozoruji je. Cítím se živá...děkuji za úžasný a obohacující kurz.

Michaela Jozová

Milovaní, mohla bych říci, že se řadím k tzv. ochutnávači života- andská tradice- mě doslova učarovala svou čistotou své moudrosti a doslova přetavila evropské dogma prvotního hříchu, na tuto čistotu. Na kurzu probíhaly silné prožitkové rituály, které se nesly v radostném duchu a tento duch mě neustále naplňuje, dívám se na svět vždy z té lepší stránky a dodává mi sílu a odvahu být sama sebou, jsem šťastná, že jsem s vámi mohla sdílet tento seminář. Pokud se máme setkat, jistě k tomu dojde, těším se Alena

Alena Cvešperová